بانی هاست | BanyHost

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

 

BH 1
تومان100,000
سالیانه
 • مقدار فضا : 1 گیگ
 • مقدار پهنای باند : 4 گیگ
 • ساب دامین: نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • پایگاه داده : نامحدود
 • انتقال سایت : رایگان
 • PHP & MySQL :
 • کنترل پنل : دایرکت ادمبن
BH 3
تومان150,000
سالیانه
 • مقدار فضا : 2 گیگ
 • مقدار پهنای باند : 8 گیگ
 • ساب دامین: نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • پایگاه داده : نامحدود
 • انتقال سایت : رایگان
 • PHP & MySQL :
 • کنترل پنل : دایرکت ادمبن
BH 3
تومان500,000
سالیانه
 • مقدار فضا : 10 گیگ
 • مقدار پهنای باند : 40 گیگ
 • ساب دامین: نامحدود
 • ایمیل : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • پایگاه داده : نامحدود
 • انتقال سایت : رایگان
 • PHP & MySQL :
 • کنترل پنل : دایرکت ادمبن
Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.