پروژه خدمات کامپیوتری گارنی

نام پروژه پروژه خدمات کامپیوتری گارنی
سال راه اندازی 1394
نوع فعالیت خدمات کامپیوتر IT شبکه
ساختار برنامه نویسی
درصد تکمیل پروژه

دیگر نمونه پروژه ها